Monday, July 3, 2017

Giant Buddha at the Wat Neramit Wipattasama (วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย) in Dan Sai district, Loei Province, Thailand in June 2016


Giant Buddha at the Wat Neramit Wipattasama (วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย จ.เลย) in Dan Sai district, Loei Province, Thailand in June 2016

No comments:

Post a Comment